Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky e-learningu

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), 

2.      VOP zároveň upravujú práva a povinnosti Užívateľov podľa bodu 2 týchto VOP a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje užívacie práva k on-line produktom a službám vrátane platných bonusov.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA    
  1. Poskytovateľ poskytuje pre Užívateľa on-line produkt/y, ktorých je prevádzkovateľom, vo forme internetového portálu

http://e-learning.apuen.sk/  (spolu ďalej len „elearningové služby“), ktorých obsah tvorí obsah poskytovateľa a tretích osôb (ďalej len „obsah“).

  1. Poskytovateľ poskytuje pre Užívateľa, ktorý si predplatil poskytovanie on-line služieb aj on-line službu/y, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú najmä : elearningové moduly, elearningové videá, zákon s komentárom alebo iné predplatené služby alebo produkty (ďalej len „elearningové služby“, spolu aj „elearningové služby a produkty“).
  2. Elearningové služby predstavujú poradenstvo, ktoré poskytovateľ poskytuje z oblasti vzdelávania a verejného obstarávania v písomnej, telefonickej alebo on-line forme (chat) alebo prostredníctvom on-line rozhovoru. Informácie poskytované v rámci tohto poradenstva sú poskytované odborníkmi z andragogiky a právnej oblasti a sú poskytované len na základe poskytnutých informácií Užívateľa on-line produktu, s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom majú len poradný charakter. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom Užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, objektívnosť a úplnosť informácií uvedených vo fóre.
  3. Užívateľom elearningových služieb poskytovateľa sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú „elearningové služby a produkty“ poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia elearningových služieb je nevyhnutná registrácia Užívateľa (ďalej len „Užívateľ“).
  4. Vznik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká (i) vyplnením a potvrdením  objednávky Užívateľom priamo na internetovom portáli Poskytovateľa http://e-learning.apuen.sk/ a jej potvrdením zo strany Poskytovateľa zaslaním elektronickej faktúry alebo (ii) uzatvorením zmluvy o poskytnutí užívacích práv.
  5. Uzatvorením zmluvy medzi  Poskytovateľom a Užívateľom podľa bodu 2 ods. 5 sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.       
  6. Začatie používania elearningových služieb sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu Užívateľa s VOP.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV      
  1. Užívateľ uskutočnením objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách Poskytovateľa (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
  2. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  3. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  4. Užívateľ súhlasí, že Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám – sprostredkovateľom (najmä obchodným zástupcom vykonávajúcich činnosť predaja produktov a služieb na základe zmluvy o obchodnom zastúpení), pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných služieb Užívateľa od Poskytovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o Užívateľovi služby.
  5. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov v len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
  6. Osobné údaje bude Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. V prípade, ak sa Užívateľ domnieva, že Poskytovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie, príp. odstránenie závadného stavu.
  8. Na základe Zákona o ochrane osobných údajov má Užívateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Poskytovateľ spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
  9. Užívateľ má právo kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu Poskytovateľa.
  10. Užívateľ zaslaním objednávky súhlasí so zasielaním informačných emailov. Tieto informačné emaily sa zasielajú do doby, dokedy sa Užívateľ neodhlási z tejto doplnkovej služby u Poskytovateľa.

 

 1. CENA ELEARNINGOVÝCH SLUŽIEB A PRODUKTOV      
  1. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie  elearningových služieb a produktov poskytovaných Užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa prístupného na internetovom portáli

http://e-learning.apuen.sk/

  1. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu/y.

                         

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

  1. Po prijatí elektronickej objednávky na elearningové služby zaslanej priamo z/cez internetový portál Poskytovateľa http://e-learning.apuen.sk/  spôsobom podľa bodu 2.5 písm. (ii) a/alebo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí užívacích práv pri nákupe on-line produktu/ov a/alebo služby spôsobom podľa bodu 2 ods. 5 písm. (iii) týchto VOP vystaví Poskytovateľ Užívateľovi elektronickú faktúru  na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie, zriadenie alebo poskytnutie elearningových služieb podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní. Poskytovateľ zašle Užívateľovi elektronickú faktúru elektronicky na adresu uvedenú Užívateľom, s čím Užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Faktúru v listinnej podobe zašle Poskytovateľ len na základe žiadosti Užívateľa. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Obdobie trvania prístupu sa začína dňom odoslania faktúry na emailovú adresu Užívateľa alebo na ním uvedenú adresu sídla/poštovú adresu (v prípade zaslania faktúry v listinnej podobe), najneskôr do 2 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky zo strany Poskytovateľa elearningových služieb.
  1. Elektronická platba
   1. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný produkt/y a/alebo služby aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnených na internetovom portáli http://e-learning.apuen.sk/  
   2. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie Užívateľom objednaných elearningových služieb považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
   3. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode 5 ods. 1 týchto VOP Užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.
   4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú pri objednávke prihlasovacie  údaje (prihlasovacie  meno a heslo), a to  do 2 pracovných dní od odoslania faktúry za používanie služieb na portáli http://e-learning.apuen.sk/ .
   5. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytované elearningové služby najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
   6. Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane Užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaných elearningových služieb, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel Poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany Poskytovateľa.     

      

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA     
  1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
   1. pre používanie tohto druhu produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
   2. obsah týchto produktov a služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; Užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu Poskytovateľa a tretích osôb;
   3. porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu Užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania on-line produktu a služby a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k takémuto produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.               
  2. Užívateľ taktiež súhlasí s tým, aby Poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či Užívateľ používa elearningové služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
  3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do elearningových služieb uvedených v bodoch 2 ods. 1 až  ods. 4 VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Užívateľa a Užívateľ zodpovedá za škodu tým Poskytovateľovi spôsobenú.            
  4. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je Užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

                 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA                  
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi možnosť za odplatu používať on-line produkty a služby uvedené v bodoch 2 ods. 1 až ods. 4 VOP v súlade s týmito VOP, pričom Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto  produktov a služieb a/alebo VOP.
  2. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetových portáloch uvedených v bode 2 ods. 1 VOP alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Užívateľa.
  3. Ak Užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní elearningových služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  4. Užívateľ má právo zmluvu  s Poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Poskytovateľa.
  5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie internetových  produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.      
  6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých  elearningových službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách Poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

 

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ZA ŠKODY                                          
  1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
   1. informácie poskytnuté a sprístupnené v  elearningových službách nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
   2. ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v predpísanej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
   3. ak sú týmito informáciami iné informácie, je ich potrebné považovať len za informatívne bez právne záväzného charakteru,
   4. nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť Užívateľom používaného internetového pripojenia,
   5. prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch Poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia Užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia Užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa. Poskytovateľ  nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje. 
  2. Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že pre bezchybné používanie on-line produktov Poskytovateľa (v PC a mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné vybavenie:
   1. počítač s prístupom do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 2 Mbit/s  (odporúčaná rýchlosť 5 Mbit/s),
   2. operačný systém (MS Windows min XP/VISTA/7),
   3. kompatibilný internetový prehliadač (Chrome, Mozilla Firefox 3.x a ich novšie verzie), v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
   4. prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší, povolený a nainštalovaný Adobe Flash),
   5. emailové konto.
  1. Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elearningových služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania elearningových služieb v súlade s VOP.

                                 

 1. DOBA TRVANIA ZMLUVY       
  1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
  3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
  4. Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej dĺžke užívacích práv. Zmluva na dobu určitú (na 12 mesiacov) sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
  5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

                                 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                   
  1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.     
  2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
  3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli http://e-learning.apuen.sk/ a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
  4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie Užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

V Bratislave dňa 12.12.206

                                                                                                                                                Za poskytovateľa

                                                                                                                                                Mgr. Jaroslav Lexa

 


Last modified: Monday, 12 December 2016, 11:25 AM